این برنامه مهاجرتی ساسکاچوان برنامه برای آن دسته از متقاضیانی است که تمایل به مهاجرت به استان ساسکاچوان داشته و واجدشرایط ذیل میباشند:

1- سابقه کار قابل اثبات در زمینه کشاورزی و دامپروری.

2- توانائی مالی کافی (نقدی و غیر نقدی) برای سرمایه گذاری در این بخش .

3- میتوانند نسبت به خرید و یا راه اندازی یک مزرعه کشاورزی ویا دامپروری در این استان اقدام نمایند.

شرایط کسب تاییدیه از برنامه مهاجرتی ساسکاچوان :

1- اثبات دارائی معادل 500 هزار دلار کانادا: این دارائی میتواند شامل املاک ، سهام، و وجد نقد باشد.

2- امضا قرارداد اجرائی با دولت ساسکاچوان مبنی برالزام و تعهد متقاضی به راه اندازی کسب وکار در حیطه کشاورزی و دامپروری. لازمه اجرائی این تعهد یک ودیعه 75 هزار دلاری است که شما به دولت سپرده و در صورتی که به تعهدات خود درخصوص موارد مندرج در قرارداد اجرائی عمل نمایید این ودیعه به شما مسترد خواهد شد، چنانچه ظرف مدت 2 سال نتوانید این تعهدات را اجرا نمائید مبلغ 75 هزار دلار سپرده شما به نفع دولت ضبط میگردد.

3- انجام یک بازدید از استان ساسکاچوان که حداقل مدت زمان آن 10 روز کاری باشد.

4- اثبات برخورداری از سابقه کاری مرتبط در زمینه کشاورزی و دامپروری: در این خصوص از جمله مدارک قابل قبول میتواند سوابق تحصیلی مرتبط با این رشته ها و نیز سابقه کاری متقاضی باشد.

لازم به یادآوری است که ممکن است در طول سفر استانی بنا به تشخیص اداره مهاجرت استان ،یک مصاحبه حضوری نیز با متقاضی به منظور بررسی دقیق تر مدارک صورت پذیرد.

5- ارائه طرح تجاری قابل قبول به دولت ساسکاچوان ارائه نمایید.

چه کسانی درصورت دریافت تائیدیه از برنامه مهاجرتی استان ساسکاچوان میتوانند شما را همراهی کنند:

    •  همسر متقاضی
    • فرزندان زیر22 سال مجرد
    • یکی از کارمندان فعلی متقاضی که در زمان تقاضا در مزرعه یا دامداری مشغول بکار میباشد. در این خصوص ؛ متقاضی میبایستی به این کارمند نامه پیشنهاد کاری ارائه دهد .
ارزیابی دارایی خالص متقاضی توسط شرکتهای مالی مستقل :

استان ساسکاچوان در حال حاضر 2 شرکت را جهت انجام ارزیابی به رسمیت میشناسد: KPMG and MNP. در صورتی که تقاضای شما کامل باشد ، دولت ساسکاچوان شما را به یکی از این دوشرکت مستقل معرفی مینماید تا اقدام به کارشناسی و ارزش گذاری دارائی های متقاضی بنمایند. پس از تکمیل ارزیابی ،تاییدیه ای برای متقاضی از جانب این شرکتها صادر خواهد شد که جهت ادامه مسیر تقاضا مورد نیاز می باشد و جزء مدارک ضروری است.

مراحل ارائه و ارزیابی پرونده مهاجرت:

1- ارائه اپلیکیشن به دولت ساسکاچوان و دریافت فایل نامبر.

2- معرفی متقاضی به همراه فایل نامبر به یکی از دو شرکت مستقل حسابرسی جهت بررسی مدارک مالی.

3- تهیه تمامی مدارک موردنیاز حسابرسان مستقل بر اساس لیست ارائه شده به متقاضی.

4- بررسی مدارک و دریافت گزارش از شرکت مربوطه.

5- ارائه اپلیکیشن نهایی به همراه گزارش فوق به اداره مهاجرت استان ساسکاچوان ظرف مدت 90 روز ازدریافت گزارش.

لازم به ذکر است تنها متقاضیانی که مدارک آنها کامل باشد نامه پرداخت هزینه اپلیکیشن را دریافت خواهند نمود و واجد شرایط ورود به مرحله بعد که همان ارزیابی مالی است خواهند بود.

برای آن دسته از متقاضیان که مصاحبه حضوری مورد نیاز باشد اداره مهاجرت استان 2 تاریخ مختلف را به منظور برگزاری این مصاحبه پیشنهاد خواهد داد، چنانچه به دلایل قابل قبول ، امکان حضور متقاضی در محل جلسه مصاحبه میسر نباشد این امر از طرق دیگری صورت خواهد پذیرفت.

6- پس از مرحله ارزیابی در صورتی که نتیجه مثبت باشد برای متقاضی قرارداد اجرائی و نیز Nomination Approval and Request for Deposit letter ارسال خواهد شد. در این نامه شیوه واریز 75 هزار دلار به متقاضی اعلام میگردد.این رقم میباید ظرف 3 ماه از تاریخ صدور نامه واریز شود در غیر اینصورت فایل متقاضی بسته خواهد شد.

7- پس از دریافت قرارداد امضا شده و نیز واریز وجه فوق، متقاضی پکیج Confirmation of Nomination letter and
را information on how to proceed with an Application for Permanent Resident Status with IRCC .جهت تقاضای کارت اقامت دریافت خواهد نمود.

8- چنانچه متقاضی تمایل داشته باشد دراین مرحله میتواند درخواست اجازه کارموقت نیز ارائه نماید تا با این اجازه کار در زمان کوتاه تری به منظور راه اندازی مقدمات کسب و کار خود در استان ساسکاچوان مستقر شود.

9- پس از ورود به ساسکاچوان؛ متقاضی با نمایندگان این استان مصاحبه ای خواهد داشت که طی آن از جزییات استقرار و راه اندازی کسب و کار خود مطلع شده و نحوه ارائه گزارش عملکرد در این رابطه تا زمان حصول نتیجه به مسئولان استانی به متقاضی توضیح داده خواهدشد.

10- در صورتی که در پایان 2 سال متقاضی نتواند به تعهدات خود طبق قرارداد اجرائی عمل نماید مبلغ 75 هزار دلار به نفعدولت از حساب برداشته خواهد شد اما اقامت متقاضی پابرجا خواهد بود .

دیدگاهتان را بنویسید