۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

ساسکاچوان ویژه صاحبان مزارع، دامداری و پرورش ماهی

این برنامه مهاجرتی ساسکاچوان برنامه برای آن دسته از متقاضیانی است که تمایل به مهاجرت به استان ساسکاچوان داشته و واجدشرایط ذیل میباشند: 1- سابقه کار قابل اثبات در زمینه کشاورزی و دامپروری. 2- توانائی مالی کافی (نقدی و غیر نقدی) برای سرمایه گذاری در این بخش . 3- میتوانند نسبت به خرید و یا…