افکار خودکشی در سال گذشته در میان مهاجران 15 ساله و بالاتر نسبت به متولدین کانادا تقریبا نصف بود.

جوانان 15 تا 24 ساله بیشترین میزان افکار خودکشی را داشتند:

– مهاجران: 4%
– متولدین کانادا: 6%

افکار خودکشی در میان افرادی که دارای اختلالات رفتاری یا اضطرابی بودند، بیشتر بود.

بین سال‌های 2000 و 2020، مرگ‌های ناشی از خودکشی تقریباً 1 تا 2 درصد از کل مرگ‌ها در کانادا را تشکیل می‌داد. نرخ مرگ و میر ناشی از خودکشی در میان مهاجران، نصف جمعیت متولد کانادا بود.

در میان مهاجران 15 ساله و بالاتر، مرگ بر اثر خودکشی:
– در میان متولدین اروپای غربی 2.1 برابر بیشتر از کل جمعیت مهاجر است
– در مردان 2.7 برابر بیشتر از زنان است
– در افراد کم درآمد 1.3 برابر بیشتر از افراد پردرآمدرتر است.

مهاجران کانادا چقدر خودکشی می‌کنند یا به خودکشی فکر می‌کنند؟

دیدگاهتان را بنویسید