برنامه خود اشتغالی

مهاجرت به کانادا از طریق برنامه خود اشتغالی فدرال

برنامه خوداشتغالی فدرال کانادا مناسب هنرمندان، ورزشکاران و کشاورزانی می باشد که بتوانند اثبات نمایند قادر به کسب درآمد در زمینه فعالیت خود در کانادا نیز میباشند.

ورزشکاران، هنرمندان، مترجمان، عکاسان حرفه ای، کشاورزان مثالهائی از جمله موارد مورد قبول هستند. از مزایای این برنامه عدم نیاز به ارائه مدرک زبان انگلیسی در سطح پیشرفته و نیز کوتاه بودن مدت زمان بررسی مدارک میباشد.

در این برنامه متقاضی از جهت موارد ذیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت:
  • سن
  • سابقه کار
  • دانش زبان ( در حد CLB 5)
  • تحصیلات
  • انطباق پذیری

لیست مشاغل مورد نیاز روش خوداشتغالی فدرال:

Major Group 51
Professional occupations in art and culture

511 Librarians, archivists, conservators and curators
5111 Librarians
5112 Conservators and curators
5113 Archivists

512 Writing, translating and related communications professionals
5121 Authors and writers
5122 Editors
5123 Journalists
5125 Translators, terminologists and interpreters

513 Creative and performing artists
5131 Producers, directors, choreographers and related occupations
5132 Conductors, composers and arrangers
5133 Musicians and singers
5134 Dancers
5135 Actors and comedians
5136 Painters, sculptors and other visual artists

Major Group 52

Technical occupations in art, culture, recreation and sport

521 Technical occupations in libraries, public archives, museums and art galleries
5211 Library and public archive technicians
5212 Technical occupations related to museums and art galleries

522 Photographers, graphic arts technicians and technical and co-ordinating occupations in motion pictures, broadcasting and the performing arts
5221 Photographers
5222 Film and video camera operators
5223 Graphic arts technicians
5224 Broadcast technicians
5225 Audio and video recording technicians
5226 Other technical and co-ordinating occupations in motion pictures, broadcasting and the performing arts
5227 Support occupations in motion pictures, broadcasting, photography and the performing arts

523 Announcers and other performers, n.e.c.
5231 Announcers and other broadcasters
5232 Other performers, n.e.c.

524 Creative designers and craftspersons
5241 Graphic designers and illustrators
5242 Interior designers and interior decorators
5243 Theatre, fashion, exhibit and other creative designers
5244 Artisans and craftspersons
5245 Patternmakers – textile, leather and fur products

525 Athletes, coaches, referees and related occupations
5251 Athletes
5252 Coaches
5253 Sports officials and referees
5254 Program leaders and instructors in recreation, sport and fitness

نظرات بسته شده است